1. Di chuyển

– Ngay góc trái trên cùng của bảng có biểu tượng, khi di chuột vào đó sẽ biến thành biểu tượng 4 mũi tên –> Nắm kéo để di chuyển bảng.

Di chuyển và thay đổi kích thước bảng

2. Thay đổi kích thước dòng

– Để thay đổi độ rộng ta đưa con trỏ vào ngày vị tris các đường kẻ –> Con trỏ có hình dạng 2 mũi bên. Kéo để thay đổi độ rộng của dòng.

Di chuyển và thay đổi kích thước bảng

* Chú ý

– Đối với dòng để thay đổi độ rộng nên dùng phím Enter hoặc Backspace để thu hẹp.

– Có thể điều điều chỉnh độ rộng dòng với khoảng cách bằng nhau có thể chọn Hight và Width trong vùng Cell Size.

3. Thay đổi kích thước cột

– Để thay đổi độ rộng của cột ta đưa con trỏ vào ngay vị trí các đường kẻ dọc, khi đó con trỏ sẽ biến thành biểu tượng 2 mũi tên –> Kéo để thay đổi kích thước cột.

Di chuyển và thay đổi kích thước bảng

* Có thể thay đổi độ rộng cột bằng cách chọn nút Hight and Width trong vùng Cell Size

Di chuyển và thay đổi kích thước bảng

4. Điều chỉnh độ rộng dòng và cột bằng nhau

– Quét khối chọn cả bảng hoặc chọn vùng cột hay dòng cần điều chỉnh kích thước bằng nhau.

– Vào thẻ Table Tools –> Click chọn thẻ Layout –> Trong vùng Cell Size, chọn 1 trong 2 tùy chọn sau:

+ Distribute Rows: Thiết lập độ rộng các dòng bằng nhau

+ Distribute Column: Thiết lập độ rộng các cột bằng nhau.

Di chuyển và thay đổi kích thước bảng

5. Thiết lập kích thước tự động cho bảng – AutoFit

Di chuyển và thay đổi kích thước bảng

– Chọn bản cần thiết lập kích thước.

– Vào thẻ Table Tools –> chọn Layout –> Trong vùng Cell Size chọn AutoFit sổ xuống.

Chọn một trong các tùy chọn sau:

+ AutoFit to Content: Kích thước vừa vẹn với nội dung.

+ AutoFit to Window: Kích thước vừa vặn với của sổ ứng dụng.

+ Fixed Column Width: Độ rộng cột cố định

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *