– Cần phải xác định bạn đnag đặt con trỏ ở cột nào, dòng nào trước khi hiệu chỉnh.

– Khi đặt con trỏ trong bản cần hiệu chỉnh thì trên nền thẻ sẽ xuất hiện thẻ Table Tools, chứa các công cụ giúp bố cục, thiết kế và hiệu chỉnh bảng gồm có nhóm Design và nhóm Layout.

1. Thêm cột:

 

– Đặt con trỏ ngay trong vị trí cần thêm cột.

– Vào thẻ Table Tools –> Chọn Layout –> Trong vùng Rows and Columns chọn

+ Insert Left: Tạo cột mới bên trái con trỏ

+ Insert Right: Tạo côt mới bên phải con trỏ.

Hiệu chỉnh cấu trúc bảng

 

2. Thêm dòng

 

-Đặt con trỏ ngày vị trí dòng cần thêm

– Vào thẻ Table Tools –> Click Layout –> Trong Vùng Rows and Columns chọn

+ Insert Above: Tạo dòng mới bên trên con trỏ

+ Insert Below: Tạo dòng mới bên dưới con trỏ

– Đối với trường hợp thêm dòng mới ở dưới cùng bạn. Đặt con trỏ ở dòng dưới cùng nhấn Tab, một dòng mới sẽ tạo ra.

Hiệu chỉnh cấu trúc bảng

 

3. Thêm Ô

-Đặt con trỏ ngày vị trí dòng cần thêm

– Vào thẻ Table Tools –> Click Layout –> Trong Vùng Rows and Columns chọn Insert Cell –> Khi đó hộp thoại Insert Cell hiện ra

Hiệu chỉnh cấu trúc bảng

 

 

Hiệu chỉnh cấu trúc bảng

 

+ Shift Cell Right: đẩy ô mới tạo qua bên phải

+ Shift Cell Down: đẩy ô mới tạo xuống dưới.

+ Insert entire row: Chèn 1 dòng mới

+ Insert entire column: Chèn 1 cột mới

4. Xóa bảng:

 

– Đặt con trỏ ngay trong bảng.

– Vào thẻ Table Tools –> Click chọn thẻ Layout –> Trong vùng Rows and Columns click chọn nút Delete sổ xuống –> Chọn Delete Tables để xóa bảng.

Hiệu chỉnh cấu trúc bảng

 

5. Xóa cột, dòng, ô

 

– Đặt con trỏ trong dòng hoặc cột cần xóa (hoặc chọn cả dòng, cột cần xóa)

– Vào thẻ Table Tools –> Chọn Layout –> Trong vùng Rows and Columns –> Click nút Delete sổ xuống ta có các tùy chọn:

+ Delete Columns: Xóa cột

+ Delete Rows: Xóa dòng.

+ Delete Cells: Xóa ô

Hiệu chỉnh cấu trúc bảng

 

Khi xóa ô – Delete Cells

Khi xóa ô sẽ xuất hiện tùy chọn trong hộp thoại Delete Cells

+ Shift cell left: xóa và đẩy ô qua bên trái

+ Shift cell up: Xóa à đẩy ô lên trên

+ Delete entire row: xóa 1 dòng

+ Delete entire column: xóa 1 cột.

Hiệu chỉnh cấu trúc bảng

 

6. Gộp ô – Merge Cell

+ Khi gộp dồn nhiều ô thành một ô

– Bước 1. Chúng ta chọn các ô, cột hoặc dòng cần gộp (merge)

– Bước 2: Vào menu Table Tools –> Click chọn Layout –> Trong vùng Merge –> Click chọn Merge Cells

Hiệu chỉnh cấu trúc bảng

 

7. Chia nhỏ ô.

– Khi bạn muốn chia nhỏ 1 ô thành nhiều ô, lệnh này ngược lại với Merge Cells.

Bước 1: Đặt con trỏ vào ô cần chia nhỏ (Slipt).

Bước 2: Vào menu Table Tools –> Chọn Layout –> Trong vùng Merge chọn Slipt Cells. Hộp thoại Slipt Cells hiện ra, cho phép ta chia nhỏ ô thành nhiều cột và nhiều dòng.

Hiệu chỉnh cấu trúc bảng

 

Merge Cells before Slipt Cells – Nếu bạn tick vô ô này thì nó sẽ merge ô trước khi chia.

8. Chia nhỏ bảng

 

– Đặt con trỏ tại dòng cần tách 1 bảng làm 2

– Vào Table Tools –> Layout –> Merge –> Slipt Table. Nó sẽ tách bảng ra làm hai ngay vị trí dòng chứa con trỏ.

Hiệu chỉnh cấu trúc bảng

Bạn có thấy bài này chúng ta toàn tương tác với Layout không? Vậy nhớ nhé, lúc nào cần hiệu chỉnh bảng chỉ cần vào Table tools chọn Layout.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *