1. Sắp xếp thứ tự trong bảng

Chọn bảng hoặc cột cần sắp xếp.

Vào thẻ Table Tools –> Chọn thẻ Layout –> Trong vùng Data –> Click chọn Sort –> khi đó hộp thoại Sort hiện ra.

Sắp xếp thứ tự trong bảng và sử dụng công thức

 

hoặc

 

Sắp xếp thứ tự trong bảng và sử dụng công thức

 

 

Sau khi chọn Sort ta sẽ có bảng sort như sau

 

 

Sắp xếp thứ tự trong bảng và sử dụng công thức

 

 

– Sort by: Chọn cột thứ nhất cần sắp xếp.

– Then by: chọn cột thứ hai cần sắp xếp. ( Chỉ xét đến khi cột thứ nhật có các giá trị giống nhau)

+ Ascending: Giá trị từ cao xuống thấp

+ Descending: Giá trị từ thấp đến cao.

+ Type: chọn kiểu dữ liệu cần sắp xếp (Text: văn bản, Number: số, Date: ngày tháng)

* Mục My list has:

+ Header row: chọn vùng sắp xếp có dòng đầu tiên là tiêu đề cho việc sắp xếp.

+ No Header row: Vùng sắp xếp không có dòng tiêu đề.

* Nút Option:

– Mở hộp thoại Sort Options cho phép thiết lập các tùy chọn của quá trình sắp xếp

Sắp xếp thứ tự trong bảng và sử dụng công thức

 

2. Sử dụng công thức trong bảng – Formula

Đặt con trỏ trong ô cần sử dụng công thức

Vào thẻ Table Tools –> Click chọn thẻ Layout –> Trong vùng Data –> Click chọn nút Formula –> Khi đó hộp thoại Formula hiện ra.

Sắp xếp thứ tự trong bảng và sử dụng công thức

 

Gõ công thức vào ô Formuala

* Tổng từ trái sang phải: =Sum(Left)

* Tổng từ trên xuống dưới: = Sum(Above)

* Trung bình cộng từ trái qua phải: =Average(Left)

* Trung bình cộng từ trên xuống dưới: =Average(Above).

* Giá trị lớn nhất từ trái qua phải: =Max(Left).

* Giá trị lớn nhất từ trên xuống dưới: =Max(Above)

* Giá trị nhỏ nhất từ trái qua phải: =Min(Left)

* Giá trị nhỏ nhất từ trên xuống dưới: =Min(Above)

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *