T2. Th5 20th, 2024
Di chuyển và thay đổi kích thước bảng

Di chuyển bảng

 • Ở góc trái trên cùng của bảng, có một biểu tượng. Khi di chuột vào đó, biểu tượng sẽ biến thành 4 mũi tên. Bạn có thể nắm và kéo biểu tượng này để di chuyển bảng.

Di chuyển và thay đổi kích thước bảng

Thay đổi kích thước dòng

 • Để thay đổi độ rộng của một dòng, hãy đặt con trỏ vào các đường kẻ ngang cách nhau trong bảng. Con trỏ sẽ có hình dạng của 2 mũi bên. Bạn có thể kéo con trỏ để thay đổi độ rộng của dòng.

Di chuyển và thay đổi kích thước bảng

 • Chú ý
 • Để thu hẹp độ rộng của dòng, bạn có thể sử dụng phím Enter hoặc Backspace.

 • Bạn cũng có thể điều chỉnh độ rộng dòng với khoảng cách bằng nhau bằng cách chọn Hight và Width trong vùng Cell Size.

Thay đổi kích thước cột

 • Để thay đổi độ rộng của một cột, hãy đặt con trỏ vào các đường kẻ dọc trong bảng. Khi đó, con trỏ sẽ biến thành biểu tượng của 2 mũi tên. Bạn có thể kéo con trỏ để thay đổi kích thước của cột.

Di chuyển và thay đổi kích thước bảng

 • Có thể thay đổi độ rộng của cột bằng cách chọn nút Hight and Width trong vùng Cell Size.

Di chuyển và thay đổi kích thước bảng

Điều chỉnh độ rộng dòng và cột bằng nhau

 • Để điều chỉnh kích thước dòng và cột bằng nhau, hãy chọn toàn bộ bảng hoặc chọn các cột hoặc dòng mà bạn muốn điều chỉnh kích thước.

 • Sau đó, vào thẻ Table Tools và chọn Layout. Trong vùng Cell Size, chọn một trong hai tùy chọn sau:

 • Distribute Rows: Thiết lập độ rộng các dòng bằng nhau.

 • Distribute Columns: Thiết lập độ rộng các cột bằng nhau.

Di chuyển và thay đổi kích thước bảng

Thiết lập kích thước tự động cho bảng – AutoFit

Di chuyển và thay đổi kích thước bảng

 • Chọn bảng mà bạn muốn thiết lập kích thước tự động.

 • Sau đó, vào thẻ Table Tools và chọn Layout. Trong vùng Cell Size, chọn AutoFit từ menu thả xuống.

 • Chọn một trong các tùy chọn sau:

 • AutoFit to Content: Kích thước bảng vừa vặn với nội dung.

 • AutoFit to Window: Kích thước bảng vừa vặn với cửa sổ ứng dụng.

 • Fixed Column Width: Độ rộng cột cố định.

Rate this post