CN. Th4 21st, 2024
Hiệu chỉnh cấu trúc bảng
 • Đối với việc hiệu chỉnh bảng, trước hết chúng ta cần xác định vị trí con trỏ đang đặt ở cột nào, dòng nào.

 • Khi đặt con trỏ trong bảng cần hiệu chỉnh, trên thanh công cụ sẽ xuất hiện nút Table Tools, chứa các công cụ hỗ trợ chỉnh sửa bố cục, thiết kế và cấu trúc bảng. Cụ thể gồm hai nhóm: Design (Thiết kế) và Layout (Bố cục).

1. Thêm cột:

Để thêm cột mới vào bảng, làm theo các bước sau:

 • Đặt con trỏ ngay tại vị trí cần thêm cột.

 • Trên thanh công cụ Table Tools –> Chọn Layout –> Ở phần Rows and Columns chọn:

  • Insert Left: Thêm cột mới bên trái của con trỏ.

  • Insert Right: Thêm cột mới bên phải của con trỏ.

Hiệu chỉnh cấu trúc bảng

2. Thêm dòng:

Để thêm dòng mới vào bảng, làm theo các bước sau:

 • Đặt con trỏ tại vị trí dòng cần thêm.

 • Trên thanh công cụ Table Tools –> Click vào Layout –> Ở phần Rows and Columns chọn:

  • Insert Above: Thêm dòng mới phía trên của con trỏ.

  • Insert Below: Thêm dòng mới phía dưới của con trỏ.

 • Đối với trường hợp thêm dòng mới ở dưới cùng, bạn có thể đặt con trỏ ở dòng cuối cùng và nhấn Tab, một dòng mới sẽ được tạo ra.

Hiệu chỉnh cấu trúc bảng

3. Thêm ô:

Để thêm ô mới vào bảng, làm theo các bước sau:

 • Đặt con trỏ tại vị trí cần thêm ô.

 • Trên thanh công cụ Table Tools –> Click vào Layout –> Trong phần Rows and Columns, chọn Insert Cell –> Khi đó, hộp thoại Insert Cell sẽ xuất hiện.

Hiệu chỉnh cấu trúc bảng

Hiệu chỉnh cấu trúc bảng

 • Có thể chọn:

  • Shift Cell Right: Đẩy ô mới tạo qua bên phải.

  • Shift Cell Down: Đẩy ô mới tạo xuống dưới.

  • Insert entire row: Chèn một dòng mới.

  • Insert entire column: Chèn một cột mới.

4. Xóa bảng:

Để xóa bảng, làm theo các bước sau:

 • Đặt con trỏ ngay trong bảng.

 • Trên thanh công cụ Table Tools –> Click vào thẻ Layout –> Trong vùng Rows and Columns, click chọn nút Delete sổ xuống –> Chọn Delete Tables để xóa bảng.

Hiệu chỉnh cấu trúc bảng

5. Xóa cột, dòng, ô:

Để xóa cột, dòng, hoặc ô trong bảng, làm theo các bước sau:

 • Đặt con trỏ trong dòng hoặc cột cần xóa (hoặc chọn cả dòng, cột cần xóa).

 • Trên thanh công cụ Table Tools –> Chọn Layout –> Trong phần Rows and Columns –> Click nút Delete sổ xuống để có các tùy chọn:

  • Delete Columns: Xóa cột.

  • Delete Rows: Xóa dòng.

  • Delete Cells: Xóa ô.

Hiệu chỉnh cấu trúc bảng

6. Merge ô:

Khi muốn gộp nhiều ô thành một ô, làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Chọn các ô, cột hoặc dòng cần gộp.

 • Bước 2: Trên thanh công cụ Table Tools –> Click chọn Layout –> Trong phần Merge –> Click chọn Merge Cells.

Hiệu chỉnh cấu trúc bảng

7. Chia nhỏ ô:

Khi muốn chia nhỏ một ô thành nhiều ô, làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Đặt con trỏ vào ô cần chia nhỏ (Split).

 • Bước 2: Trên thanh công cụ Table Tools –> Chọn Layout –> Trong phần Merge chọn Split Cells. Hộp thoại Split Cells sẽ hiện ra, cho phép chia nhỏ ô thành nhiều cột và nhiều dòng.

Hiệu chỉnh cấu trúc bảng

Lưu ý: Nếu bạn chọn Merge Cells before Split Cells, nó sẽ gộp ô trước khi chia.

8. Chia nhỏ bảng:

Để tách một bảng làm hai, làm theo các bước sau:

 • Đặt con trỏ tại dòng cần tách bảng thành hai.

 • Trên thanh công cụ Table Tools –> Layout –> Merge –> Split Table. Bảng sẽ được tách làm hai tại vị trí dòng chứa con trỏ.

Hiệu chỉnh cấu trúc bảng

Nhớ nhé, để hiệu chỉnh cấu trúc bảng, chỉ cần vào Table tools và chọn Layout. Việc hiệu chỉnh bảng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết!

Rate this post