T2. Th5 20th, 2024
Sắp xếp và tính toán trong bảng

1. Sắp xếp thứ tự trong bảng

Chọn bảng hoặc cột cần sắp xếp

Vào tab Công cụ Bảng –> Chọn tab Bố cục –> Trong phần Dữ liệu –> Nhấp vào Sắp xếp –> Hộp thoại Sắp xếp sẽ hiển thị.

Sắp xếp thứ tự trong bảng và sử dụng công thức

hoặc

Sắp xếp thứ tự trong bảng và sử dụng công thức

Sau khi chọn sắp xếp, bảng sẽ được sắp xếp như sau:

Sắp xếp thứ tự trong bảng và sử dụng công thức

 • Sắp xếp theo: Chọn cột đầu tiên cần sắp xếp.

 • Sau đó sắp xếp theo: Chọn cột thứ hai cần sắp xếp. (Chỉ dùng khi cột thứ nhất có các giá trị giống nhau)

 • Tăng dần: Sắp xếp từ cao xuống thấp.

 • Giảm dần: Sắp xếp từ thấp lên cao.

 • Loại: Chọn kiểu dữ liệu cần sắp xếp (Văn bản, Số, Ngày tháng)

Mục My list has:

 • Header row: Chọn vùng sắp xếp có dòng đầu tiên là tiêu đề.

 • No Header row: Vùng sắp xếp không có tiêu đề.

Nút Option:

 • Mở hộp thoại Tùy chọn sắp xếp để thiết lập các tùy chọn cho quá trình sắp xếp.

Sắp xếp thứ tự trong bảng và sử dụng công thức

2. Sử dụng công thức trong bảng – Công thức

Đặt con trỏ vào ô muốn sử dụng công thức

Vào tab Công cụ Bảng –> Nhấp vào tab Bố cục –> Trong phần Dữ liệu –> Nhấp vào nút Công thức –> Hộp thoại Công thức sẽ hiển thị.

Sắp xếp thứ tự trong bảng và sử dụng công thức

Nhập công thức vào ô Công thức

 • Tổng từ trái sang phải: =Sum(Left)

 • Tổng từ trên xuống dưới: =Sum(Above)

 • Trung bình cộng từ trái qua phải: =Average(Left)

 • Trung bình cộng từ trên xuống dưới: =Average(Above)

 • Giá trị lớn nhất từ trái qua phải: =Max(Left)

 • Giá trị lớn nhất từ trên xuống dưới: =Max(Above)

 • Giá trị nhỏ nhất từ trái qua phải: =Min(Left)

 • Giá trị nhỏ nhất từ trên xuống dưới: =Min(Above)

Rate this post